Kuriosa – mormoner i Dalsland under 1860-talet!

”Samma år skriver Tidningen för Wenersborgs stad och län att: ”mormonerna kringstrukit på Dal under en del af sommaren och predikat sin lära samt jämnväl lyckats göra proselyter. Det uppgifves vara tvenne gesäller, en vid namn Tyberg från Skåne och en Rosengren från Halland som predikat mormonläran inom Brålanda, Bolstads och Frändefors socknar, samt hålla gudstjänster om söndagarne hos en brukare i Asmundebyn, der mycket folk, som man hoppas de fleste af nyfikenhet, samlat sig. Emellertid skole flere förklarat sig villige att öfvergå till den nya läran, och i förra veckan hafva fem personer på en gång blifvit döpte i Frändeforsån som mormoner, nämligen en snickare från Torp och en husfader från Hede med hustru och tvenne döttrar. Deras predikningar gå som vanligt ut på att fördöma vår religion, i det de kalla alla lutherska bekännare för vredens barn, hvaremot deras frihet i äktenskapliga och andra avseenden utbasoneras såsom Gudi behagliga. Därtill de tillämpa åtskilliga bibelspråk ur gamla testamentet som med sitt uråldriga språk och däraf följande otydlighet för allmänheten, dock
är tillräckliga att, så som de tolkas, förvilla enfaldigt folk. Det är emellertid ömkligt att denna lära, uppfunnen i vår tid af en amerikanre, påtagligen i ändamål att bedrifva skörlefnad, skall finna anhängare hos oss under en tid just då det som ifrigast arbetas på att göra qvinnans rättigheter som människa gällande. Man bör dock icke befara att många låter narra sig, sådant plägar vanligast inträffa med de enfaldigaste, hvilka sedermera när de kommit till besinning, blifva glade att få återgå till den tro vari de äro födde och uppfödde, och hela affären stannar vid att under någon tid blifva för sin lättrogenhet ett åtlöje ibland grannar och andra kända personer”. I något fall fick nog skribenten rätt i att väckelsen var överfående. Så här lyder en liten
notis i Wenersborgs Tidning 1863: ”I Bolstads kyrka på Dal har en ovanlig ceremoni ägt rum i det att en soldat som övergått till mormonismen men ångrat sig, högtidligen återupptogs i den rättrogna församlingen. Ceremonins beskaffenhet beskrifves ej närmare”. Men mormonerna gav ej upp fältet så lätt, samma tidning meddelar: ”Mormonerna ha på senaste tiden haft framgång i sitt proselytmakeri på Dal och släppt sina offer icke så lätt när de fått dem i sitt garn. En piga hvilken övergått till mormonismen, ångrade sig och övergick till den religion vari hon vart uppfödd. Genast vore de framme och kommunicerade henne en kallelse af följande lydelse: En klagan att Marta Stina Jansdoter visat olydighet mot Prestedömets råd och förmaningar och förnekat evangeliet samt sjelf begärt upptagelse af presten i Lutherska kyrkan eller församlingen, och därför kallas hon till råd i Hede, Bolstads socken den 16 mars 1862 kl. 6 em. Uppläst och bevittnat af äldsterna, A. Jansson. J Andersson”. Samma år väcktes åtal mot Anders Börjesson i Hede, Anders Andersson i Svalhede samt Johannes Andersson
och A. Fredrik Andersson från Östebyn för att de predikat mormonläran och till andras förledande utspritt lärosatser stridande mot den rena evangeliska läran samt döpt och delat ut nattvard. Det blev hårda domar, upp till 150 riksdaler i böter eller fängelse dels med, dels utan vatten och bröd. Göta Hovrätt fördubblade senare böterna.”
Ur Alexandersson, Arne, Dal-Amerika – Emigrantöden och brev från sekelskiftet, 1981

Rulla till toppen